بایگانی‌های آجر ماسه آهکی تبریز - مجله‌ ساختمان نو