بایگانی‌های آجر ماسه آهکی اصفهان - مجله‌ ساختمان نو